Friday, July 15, 2011

乌云密布...最近太容易感到低落...对别人的一言一举都好敏感><哎哟我的老天那...请让那乌云从我头上消失吧....你芝麻开门..我还乌云滚开叻!你有你的愤怒小鸟...我有我的愤怒菜心!!!


No comments:

Post a Comment